ද්විපාර්ශවික වෙළෙඳ ගිවිසුම් ගණනාවක් පිළිබදව අවධානය යොමු වී ඇති මෙකල ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ අත්‍යවශ්‍යව පැවති ජාත්‍යන්තර වෙළෙදාම පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉතා තදින් ඉස්මතු වී ඇත. මෙරට පූජ්‍ය පක්ෂයේ, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ, වෘත්තිකයන්ගේ සහ විද්වතුන්ගේ බලවත් ඉල්ලීම මත ඒ මඟහැරුණු ජාතික අවශ්‍යතාව වටහා ගෙන වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණේ මූලිකත්වයෙන් වෙළඳාම පිලිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමට මහජන කොමිසම් සභාවක් පත්කරන ලදී.

අන්තර්ජාතික වෙළෙදාම පිලිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා ආරම්භවූ මෙම ස්වාධින මහජන කමිෂන් සහාව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා අදාළ වන්නාවූ කරුණු සම්බන්ධව මහජන අදහස් විමසීම ආරම්භ කොට ඇත.

මෙම කොමිසම වෙත ඔබගේ අදහස් ලිඛිතව හෝ වාචිකව හෝ ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

ලිඛිත අදහස් දැක්වීම.

ඔබගේ ලිඛිත අදහස්:

විද්‍යුත් තැපෑල මගින් suggest@tradepolicysrilanka.org යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කළ හැකිය.
275/75, කාමර අංක 07, ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 7 යන ලිපිනයට තැපැල් මගින් යොමු කළ හැකිය.
සතියේ දිනවල පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා ඉහත ලිපිනයට ගෙනවුත් භාරදිය හැකිය.

වාචික අදහස් ලබා ගැනීම

වාචික අදහස් ලබාදීම අප්‍රේල් මස 6 වන දින සිට පහත දැක්වෙන බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි 275/75, ස්ටැන්ලි විජේසුන්දර මාවත, කොළඹ 7 යන ස්ථානයෙහි පිහිටි විද්වත් වෘත්තිකයන්ගේ සංගම් සංවිධාන (OPA) ගොඩනැගිල්ලෙහි ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

වචික අදහස් ලබා ගැනීම පහත සඳහන් ප්‍රමුඛ තේමාව යටතේ සිදුවන අතර ඔබේ අදහස් දැක්වීම එම තේමාවට සීමා කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

06/04/2017 ප.ව 1.00 – ප.ව. 5.00 – දේශීය ව්‍යාපාරික ආරක්ෂණය.
20/04/2017 පෙ.ව.9.00 – දහවල් 12.00 – දේශීය වෘතිකයන්ගේ හා තාක්ෂණවේදීන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය.
27/04/2017 පෙ.ව.9.00 – දහවල් 12.00 – අන්තර්ජාතික වෙළඳ ගිවිසුම්කරණයේදී ජාතික අභිලාශය සුරැකීම
04/05/2017 පෙ.ව.9.00 – දහවල් 12.00 – ගිවිසුම්කරණයේ වගකීම, වගවීම හා ප්‍රතිලාභ විගණනය.
18/05/2017 පෙ.ව.9.00 – දහවල් 12.00 – ලෝක වෙළඳ සංවිධානය සමඟ ඇති ශ්‍රී ලාංකේය බැඳීම් පිළිබඳ සමාලෝචනය.
25/05/2017 පෙ.ව.9.00 – දහවල් 12.00 – ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්කර්ණයේදී සංස්කෘතික, සාමාජිය හා තිරසාර සංවර්ධන අවශ්‍යතා සුරැකීම.

වාචික අදහස් ලබාදීම සඳහා කාලය වෙන් කරවා ගැනීමට සතියේ දිනයන්හි කාර්යාලය අමතන්න. නැතිනම් ඔබගේ නම සහ දුරකතන අංකය ඇතුලත් විද්‍යුත් ලිපියක් suggest@tradepolicysrilanka.org වෙත යොමු කරමින් වාචික අදහස් ලබා දීම සඳහා දිනයක් විමසා සිටින්න.