මහජන අදහස් විමසීම

විපාර්ශවික වෙළෙඳ ගිවිසුම් ගණනාවක් පිළිබදව අවධානය යොමු වී ඇති මෙකල ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ අත්‍යවශ්‍යව පැවති ජාත්‍යන්තර වෙළෙදාම පිළිබඳව

Read more

මහජන කොමිසමේ පළමු දිනය අති සාර්ථකයි!

ජාත්‍යන්තර වෙළෙදාම  පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය සඳහා වු මහජන කොමිෂන් සභාව මඟින් සිදුකරන වාචික අදහස් විමසීමේ පළමු වාරය පසුගිය අප්‍රේල් 6

Read more