මහජන අදහස් විමසීම

විපාර්ශවික වෙළෙඳ ගිවිසුම් ගණනාවක් පිළිබදව අවධානය යොමු වී ඇති මෙකල ශ්‍රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ අත්‍යවශ්‍යව පැවති ජාත්‍යන්තර වෙළෙදාම පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඉතා තදින් ඉස්මතු වී ඇත. මෙරට පූජ්‍ය පක්ෂයේ, ව්‍යාපාරි%E